Wij zijn een groep bewoners, die vrijwillig, zich met het wel en wee van de wijk bezig houden
en structureel hier wat aan willen doen.      
We hebben onze speelruimte vastgelegd in een visie (zie sub-pagina).
De doelstellingen die variabel (kunnen) zijn, zijn voor 2012 als volgt geformuleerd.
 
Communicatie.
Het wijkplatform hecht grote waarde aan communicatie met de burgers, gemeente en overige partners in het wijkgerichte werken.   
Het wijkplatform zet hiervoor de wijkkrant in en heeft een eigen website ontwikkeld.
 
Schoon, heel en veilig.
Het wijkplatform hecht grote waarde aan een schone en veilige leefomgeving.
We willen fungeren als de ogen en oren in de wijk als het gaat om met name de trends op dit gebied.

We stimuleren u als bewoner van de wijk om enkelvoudige meldingen te doen via het callcenter van de gemeente, politie en woonmaatschappijen.

Inzake schoon willen we samen met de partners bereiken dat onze wijk schoon is, vrij van hondenpoep en schone sport- en speelplekken heeft.

Een buurtschouw  Tijdens de buurtschouw worden alle zaken die voor verbetering in aanmerking komen, genoteerd en doorgegeven aan de verantwoordelijke functionaris van de gemeente.

Inzake veilig is het streven om enge plekken fysiek minder eng te maken door snoeien van hagen en aanbrengen van bijvoorbeeld aanvullende verlichting. Verder is verkeersveiligheid een onderwerp waar het wijkplatform zich voor wil inzetten. Met name het reduceren van de snelheid op de Hemelsley, Vrangendael, Veldekestraat en de Baandert is een belangrijk speerpunt.

Handhaving op parkeergedrag, milieu en baldadigheid heeft eveneens de aandacht.
Het is de bedoeling om de mogelijkheid van andere "hangplekken” buiten de speeltuin te laten onderzoeken.

Inzake heel zet het wijkplatform zich in voor het snel repareren van speeltoestellen, straatmeubilair en straatverlichting.

Speeltuin de Baandert
De speeltuin in het hart van onze wijk zal enkele aanpassingen krijgen.
 
Bewonersinitiatief
 Het wijkplatform daagt u uit om met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk . Samen met de gemeente zorgt het wijkplatform voor de verbinding en de toewijzing van de flexibele gelden die beschikbaar zijn voor het wijkgerichte werken. Deze middelen worden onder andere al ingezet bij de straatspeeldag, en de organisatie van de Sinterklaasfeest.